โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

::

หลักสูตรที่เปิดสอน

เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์)

1. สาขาวิชาโยธา

2. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3. สาขาวิชาเครื่องกล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมบริหารธุรกิจ (ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ)

1. สาขาวิชาการบัญชี