โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

:: 

บุคลากร

นายปฏิพงศ์ จงรู้ธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
ดร.โสภิดา สัมปัตติกร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
จงเจริญ คุ้มบุญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
ปฏิพงศ์ จงรู้ธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภา สมสัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
ยอดเปรม ภูกำเนิด
อาจารย์
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
เกริกฤทธิ์ ภูพานเพชร
ผู้ดูแลระบบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
รังสิมันต์ คามวรรณ
อาจารย์
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
สาวิตรี บุตรศรี
อาจารย์
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
ศรีประภา ด่านลาพล
อาจารย์
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
นางทิพวรรณ คุ้มบุญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คลิกเพื่อดูรายละเอียด