โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

::

อัลบั้มภาพ --> ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2557