โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

::

เกี่ยวกับโรงเรียน

ปี 2552  

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อนุมัติให้คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการทดลองเปิดสอน  โดยขอใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551)

ปี 2553 

 • สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)  ในการประชุมครั้งที่  /2553 เมื่อวันที่ 
 • สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้อนุมัติจัดตั้งเป็น “ฝ่ายโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ”  ในการประชุมครั้งที่ /2553  ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

ปี 2555 

 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับรองหลักสูตเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 ) และหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่   2555

ปี 2556

 • โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาหลักสูตรรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง 2556)  จำนวน 4 หลักสูตรสาขาวิชา  ดังนี้
  • สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาช่างยนต์
  • สาขาวิชาช่างโยธา
  • สาขาวิชาการบัญชี

ปี 2557

 • โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ได้ปรับสถานะจาก ฝ่าย เป็นสาขาวิชา โดยใช้ชื่อ “โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี” โดยเปิดรับสมัครนักศึกษา ดังนี้
 • หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์)
  • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 20 คน
  • สาขาวิชาเครื่องกล                    จำนวน 20 คน
  • สาขาวิชาโยธา                         จำนวน 20 คน
 • หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ (ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ)
  • สาขาวิชาการบัญชี                    จำนวน 20 คน


วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งผลิตนักศึกษาทางด้านวิชาชีพ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้เป็นผู้นำด้านวิชาการและเทคโนโลยี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

พันธกิจ


1. ผลิตนักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
2. มุ่งสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
3. ให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพต่อชุมชน
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค

อัตลักษณ์


“เป็นนักปฏิบัติที่มีทักษะ และความรับผิดชอบ”

เอกลักษณ์


“เก่ง ดี มีความรับผิดชอบ”

ค่านิยม


D = Development หมายความว่า เป็นนักศึกษาที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
S = Skillful หมายความว่า เป็นนักศึกษาที่มีทักษะด้านวิชาชีพ
E = Ethnical หมายความว่า เป็นนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรม
T = Technology หมายความว่า เป็นนักศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีในการดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ